API Std 682-2014 中文版 离心泵和转子泵用轴封系统 第四版

标准规范 API标准评论14,6901阅读模式

API Std 682-2014中文版是美国石油学会(API)发布的标准文档,该标准针对离心泵和转子泵用轴封系统进行了规范和指导。这是该标准的第四版,旨在提供关于轴封系统的详细要求和最佳实践,以确保在石油、石化、天然气和化工等行业中使用的泵设备的可靠性和安全性。

标准简介

以下是API Std 682-2014中文版的一些关键亮点:文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

1. **应用范围**:该标准适用于各种类型的离心泵和转子泵,涉及多种流体,包括液体、气体和混合物。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

2. **轴封分类**:标准对不同类型的轴封进行了分类和描述,包括单重、双重和气体隔离的轴封系统,以及各种密封材料和润滑方式。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

3. **性能要求**:API Std 682-2014定义了轴封系统的性能要求,以确保其在各种工作条件下都能满足可靠性和耐用性标准。这些要求包括温度、压力、振动等方面的指导。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

4. **材料和制造要求**:标准提供了关于轴封材料的建议,以及制造和安装轴封系统的最佳实践。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

5. **维护和监测**:API Std 682-2014还包括轴封系统的维护和监测建议,以确保其在运行期间的可维护性和安全性。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

API Std 682-2014中文版是一个重要的标准文档,为离心泵和转子泵的轴封系统提供了清晰的指导,有助于行业提高设备的性能、可靠性和安全性,从而确保关键领域的生产过程顺利运行。文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

章节目录

1 范围 ................................................................................................................................................... 1文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

2 规范性引用文件 ................................................................................................................................. 1文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

3 术语、定义和符号 ............................................................................................................................. 2文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/standard/api-standard/19699.html

3.1 术语和定义 ............................................................................................................................. 2

3.2 符号 ...................................................................................................................................... 14

4 密封系统 .......................................................................................................................................... 14

4.1 密封系列,型式与布置方式 .................................................................................................. 14

4.2 目标 ...................................................................................................................................... 16

4.3 指定和/或购买密封系统的要求 ............................................................................................. 16

5 销售责任 .......................................................................................................................................... 24

5.1 责任划分 ............................................................................................................................... 24

5.2 量纲 ...................................................................................................................................... 24

6 设计要求 .......................................................................................................................................... 24

6.1 通用设计要求 ........................................................................................................................ 24

6.2 具体设计要求 ........................................................................................................................ 44

7 具体密封结构 .................................................................................................................................. 46

7.1 布置方式 1 密封 .................................................................................................................... 46

7.2 布置方式 2 密封 .................................................................................................................... 48

7.3 布置方式 3 密封 .................................................................................................................... 51

8 附件 ................................................................................................................................................. 52

8.1 概述 ...................................................................................................................................... 52

8.2 密封辅助(支持)系统的管路 .............................................................................................. 54

8.3 密封辅助(支持)系统的部件(附录 G 中指定的部件) ..................................................... 58

9 仪表 ................................................................................................................................................. 70

9.1 概述 ...................................................................................................................................... 70

9.2 温度计 ................................................................................................................................... 71

9.3 温度计套管 ........................................................................................................................... 71

9.4 压力表 ................................................................................................................................... 71

9.5 变送器和开关 ........................................................................................................................ 71

9.6 液位计 ................................................................................................................................... 72

9.7 流量仪表 ............................................................................................................................... 72

9.8 安全阀 ................................................................................................................................... 73

9.9 调压阀 ................................................................................................................................... 73

9.10 增压器................................................................................................................................. 73

10 检验、试验和发货准备 .................................................................................................................. 73

10.1 概述 .................................................................................................................................... 73

10.2 检验 .................................................................................................................................... 74

10.3 试验 .................................................................................................................................... 74

10.4 发货准备 ............................................................................................................................. 78

11 资料传递 ........................................................................................................................................ 79

11.1 概述 .................................................................................................................................... 79

11.2 数据要求表 .......................................................................................................................... 80

11.3 数据表 ................................................................................................................................. 80

11.4 检验清单 ............................................................................................................................. 80

附录 A(资料性附录)推荐的机械密封选择程序 .................................................................................. 81

附录 B(资料性附录)密封腔和密封零件的材料规范 ......................................................................... 109

附录 C(资料性附录)机械密封数据表 .............................................................................................. 125

附录 D(资料性附录)机械密封代码 .................................................................................................. 131

附录 E(规范性附录)询价和合同数据要求表 .................................................................................... 137

附录 F(资料性附录)技术规定和相关计算 ....................................................................................... 141

附录 G(规范性附录)机械密封的冲洗方案及配置 ............................................................................ 181

附录 H(资料性附录)机械密封检验员清单 ....................................................................................... 223

附录 I(规范性附录)机械密封认证试验 ............................................................................................ 225

参考文献 ............................................................................................................................................. 243

翻译说明 ............................................................................................................................................. 245

图 1 密封结构组合方式 ....................................................................................................................... 17

图 2 布置方式 1:每套集装式密封中有一对密封端面 ........................................................................ 18

图 3 布置方式 2:每套集装式密封中有两对密封端面,配有缓冲液................................................... 19

图 4 布置方式 2:每套集装式密封中有两对密封端面,可配有或者不配有缓冲气 ............................. 20

图 5 布置方式 3:每套集装式密封中有两对密封端面,配有隔离液................................................... 21

图 6 布置方式 3:每套集装式密封中有两对密封端面,配有隔离气................................................... 22

图 7 布置方式 1,A 型密封 ................................................................................................................ 23

图 8 布置方式 1,B 型密封 ................................................................................................................ 23

图 9 布置方式 1,C 型密封 ................................................................................................................ 23

图 10 真空工况下和布置方式 3 内侧密封的限位装置 ......................................................................... 26

图 11 密封腔类型 ................................................................................................................................ 26

图 12 密封腔同轴度要求 ..................................................................................................................... 29

图 13 密封端盖台肩的局部视图 .......................................................................................................... 29

图 14 密封腔的端面跳动量 ................................................................................................................. 30

图 15 机械密封的接口 ........................................................................................................................ 33

图 16 红色塑料塞和警示标志示例 ...................................................................................................... 33

图 17 立式泵的密封腔和密封端盖 ...................................................................................................... 35

图 18 连接面密封方式 ........................................................................................................................ 35

图 19 密封轴套跳动量 ........................................................................................................................ 36

图 20 辅助轴套布置方式 ..................................................................................................................... 37

图 21 胀接联接套................................................................................................................................ 39

图 22 分瓣紧固环密封轴套 ................................................................................................................. 39

图 23 夹持密封环方式 ........................................................................................................................ 39

图 24 分布式冲洗结构 ........................................................................................................................ 45

图 25 轴上键传动装配示意 ................................................................................................................. 46

图 26 用于 2CW-CS 和 2NC-CS 密封结构中的抑制密封腔节流衬套剖面图 ...................................... 50

图 27 密封试验顺序 ............................................................................................................................ 75

图 A.1 密封选型逻辑图 ..................................................................................................................... 105

图 A.2 II 组介质密封布置方式选型图 ................................................................................................ 106

图 A.3 在大气压下 25°C(77°F)时,mg/m3和 ppmv 之间的转换.................................................. 107

图 A.4 图 A.3 的温度修正因数 .......................................................................................................... 108

图 B.1 不同密封端面组对的 PV 值对比 ............................................................................................ 118

图 F.1 预期气体泄漏率(0.7 bar,轴径 50 mm),单位为 Nl/min ...................................................... 143

图 F.2 预期液体(水)泄漏率(2.75 bar,轴径 50 mm),单位为 cm3 /min ....................................... 144

图 F.3 蒸汽压力裕量计算曲线 ............................................................................................................ 146

图 F.4 丙烷的蒸汽压力裕量计算曲线 ................................................................................................. 146

图 F.5 密封平衡系数示意图 ............................................................................................................... 150

图 F.6 密封端盖结构 .......................................................................................................................... 157

图 F.7 系统模型 ................................................................................................................................. 157

图 F.8 管子(pipe)系统摩擦阻力降曲线 .......................................................................................... 158

图 F.9 管子(tubing)系统摩擦阻力降曲线 ....................................................................................... 159

图 F.10 循环装置的性能曲线和管子(tubing)的系统阻力降曲线 ..................................................... 160

图 F.11 循环装置的性能曲线和采用管子(pipe)的系统阻力降曲线.................................................. 161

图 F.12 泵送流体在 54℃(130°F)时,布置方式 3CW 密封在不考虑吸热情况下

常用的冲洗流量 .................................................................................................................... 162

图 F.13 泵送流体在 176℃(350°F)时,布置方式 3CW 密封在考虑吸热的情况下

常用的冲洗流量 .................................................................................................................... 162

图 F.14 泵送流体在 260℃(500°F)时,布置方式 3CW 密封在考虑吸热的情况下

常用的冲洗流量 .................................................................................................................... 163

图 F.15 泵送流体在 371℃(700°F)时,布置方式 3CW 密封在考虑吸热的情况下

所需要的冲洗流量 ................................................................................................................. 163

图 F.16 冲洗方案 53A 系统的计算点.................................................................................................. 166

图 F.17 无温度补偿的压力报警 .......................................................................................................... 170

图 F.18 隔离液压力和囊式蓄能器气体体积之间的关系 ...................................................................... 170

图 F.19 隔离液压力与隔离液体积的关系 ........................................................................................... 171

图 F.20 带紧定螺钉传动环的轴向承载力 ........................................................................................... 177

图 G.1 仪表符号 ................................................................................................................................ 182

图 G.2 部件符号 ................................................................................................................................ 183

图 G.3 冲洗方案 01 ........................................................................................................................... 184

图 G.4 冲洗方案 02 ........................................................................................................................... 185

图 G.5 冲洗方案 03 ........................................................................................................................... 186

图 G.6 冲洗方案 11 ........................................................................................................................... 187

图 G.7 冲洗方案 12 ........................................................................................................................... 188

图 G.8 冲洗方案 13 .......................................................................................................................... 189

图 G.9 冲洗方案 14 ........................................................................................................................... 190

图 G.10 冲洗方案 21 ......................................................................................................................... 191

图 G.11 冲洗方案 22 ......................................................................................................................... 192

图 G.12 冲洗方案 23 ......................................................................................................................... 193

图 G.13 冲洗方案 31 ......................................................................................................................... 194

图 G.14 冲洗方案 32 ......................................................................................................................... 195

图 G.15 冲洗方案 41 ......................................................................................................................... 196

图 G.16 冲洗方案 51 ......................................................................................................................... 197

图 G.17 冲洗方案 52 ........................................................................................................................ 198

图 G.18 冲洗方案 53A ...................................................................................................................... 199

图 G.19 冲洗方案 53B ...................................................................................................................... 201

图 G.20 冲洗方案 53C ...................................................................................................................... 202

图 G.21 冲洗方案 54 ......................................................................................................................... 203

图 G.22 冲洗方案 55 ......................................................................................................................... 204

图 G.23 冲洗方案 61 ......................................................................................................................... 205

图 G.24 冲洗方案 62 ......................................................................................................................... 206

图 G.25 冲洗方案 65A ...................................................................................................................... 207

图 G.26 冲洗方案 65B ...................................................................................................................... 208

图 G.27 冲洗方案 66A ...................................................................................................................... 209

图 G.28 冲洗方案 66B ...................................................................................................................... 210

图 G.29 冲洗方案 71 ......................................................................................................................... 211

图 G.30 冲洗方案 72 ......................................................................................................................... 212

图 G.31 冲洗方案 74 ......................................................................................................................... 213

图 G.32 冲洗方案 75 ......................................................................................................................... 215

图 G.33 冲洗方案 76 ......................................................................................................................... 217

图 G.35 标准的隔离/缓冲流体储罐 ................................................................................................... 219

图 G.36 备选的隔离/缓冲流体储罐 ................................................................................................... 220

图 G.37 冲洗方案 23 循环系统的典型安装图 .................................................................................... 221

图 G.38 隔离/缓冲液储罐典型安装示意图 ........................................................................................ 222

图 H.1 检验员清单 ............................................................................................................................ 223

图 I.1 水的试验参数 .......................................................................................................................... 237

图 I.2 丙烷的试验参数 ...................................................................................................................... 237

图 I.3 碱液(NaOH)的试验参数 ..................................................................................................... 238

图 I.4 矿物油的试验参数,温度为-5℃(23ºF)至 176℃(348.8ºF) ............................................ 238

图 I.5 矿物油的试验参数,温度为 176℃(348.8ºF)至 400℃(750ºF) ....................................... 239

图 I.6 密封制造商的认证试验步骤 .................................................................................................... 239

图 I.7 密封制造商的抑制密封认证试验步骤 ...................................................................................... 240

图 I.8 密封制造商的气体隔离密封认证试验步骤 .............................................................................. 240

图 I.9 机械密封认证试验数据表(1CW, 2CW-CW, 3CW-FB, 3CW-FF 和 3CW-BB) ..................... 241

图 I.10 机械密封认证试验数据表(2CW-CS, 2NC-CS, 3NC-FF, 3NC-BB 和 3NC-FB) ................ 242

表 1 密封旋转件和密封静止件之间的间隙 .......................................................................................... 28

表 2 密封腔和密封端盖上接口的规格和标识 ...................................................................................... 32

表 3 安装紧定螺钉的最小轴套厚度..................................................................................................... 37

表 4 密封辅助(支持)系统管路的最低要求 ...................................................................................... 56

表 5 最小管壁厚度(pipe) ................................................................................................................ 57

表 6 最小管壁厚度(tubing) ............................................................................................................. 57

表 7 影响冷却水系统设计的条件 ........................................................................................................ 59

表 8 泵送流体中常见的固体颗粒的近似密度 ...................................................................................... 61

表 9 囊式蓄能器规格尺寸 ................................................................................................................. 65

表 10 囊式蓄能器的铭牌 ..................................................................................................................... 67

表 A.1 风险术语(R)分组表 .......................................................................................................... 103

表 A.2 危害代码(H)分组表 ............................................................................................................ 104

表 B.1 材料标准 ................................................................................................................................ 110

表 B.2 其他特殊材料标准 ................................................................................................................. 115

表 B.3 密封端面典型材料的最高温度 ............................................................................................... 115

表 B.4 辅助密封的使用温度范围 ...................................................................................................... 119

表 B.5 典型辅助密封元件的硬度 ...................................................................................................... 122

表 D.1 布置方式 1 密封代码示例 ...................................................................................................... 131

表 D.2 API 610 机械密封标记(旧的) ........................................................................................... 134

表 F.1 计算系统阻力损失的管子尺寸 ................................................................................................. 158

表 F.2 紧定螺钉材料的典型硬度范围 ................................................................................................. 177

表 F.3 泵轴材料的典型硬度范围 ........................................................................................................ 177

表 F.4 轴套轴向载荷的估算值 ............................................................................................................ 178

表 I.1 认证试验的组成 ...................................................................................................................... 226

表 I.2 认证试验流体和泵送流体选择表 ............................................................................................. 230

表 I.3 密封认证试验参数 ................................................................................................................... 235

提供标准下载及中文标准翻译服务

扫描下方右侧二维码关注本站微信公众号,升级本站VIP免费获取API标准下载

如果您需要API中文版标准翻译服务,您可以扫描下方左侧二维码联系云智设计客服。

代找电子书

客服微信
扫一扫
weinxin
EngGPT
云智微信公众号
扫一扫
weinxin
cidrg_com
 
标准规范
  • 本文由 标准规范 发表于 2023年9月6日22:21:11
  • 本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证